نوشته‌ها

ویژگی کارگاه گز سازی خوب

/
از کارگاه گز سازی چه می دانید؟ آیا می دانید یک گز سازی از چه قسمت هایی تشکیل شده است؟ چه دستگاه هایی در احداث یک کارگاه گز سازی مورد نیاز است؟ شرایط نگهداری مواد اولیه گز را می دانید؟