نوشته‌ها

مرکز عرضه گز آجیلی پسته در مازندران

/
این مرکز عرضه کننده ی عمده ی گز در کشور بوده است که شامل حال تولیدات متنوعی از گزهای اصفهان با بلداجی می باشد، نمونه ای از این گزها مربوط به وجود نوع گز آجیلی می باشد از بخش های توزیع شده گز آجیلی در استان مازندارن بوده که البته می توان از این پخش متعلق به تمام نقاط مختلف استانی در ایران بشمار رود.