نوشته‌ها

خریداران گز و پولک اصفهان در خارج از کشور

/
گز و پولکی از شیرینی های بسیار شناخته شده ای هستند که هر جا اسمشان به میان بیاید؛ سریع نام اصفهان در ذهن ها تداعی خواهد شد؛ به این دلیل که این دو محصول از سوغات