گز 40 درصد

عرضه کننده مستقیم انواع گز 40 درصد

تولید گز در اصفهان با درصد های مختلف 28، 38 و 40 درصد صورت میگیرد…