بزرگترین تولیدی گز سنت اصفهان

/
بزرگترین تولیدی گز سنت را میتوان در اصفهان جستجو کرد اصفهان از دیرباز به گزش معروف بوده است و یکی از بهترین سوغاتی های اصفهان نیز از از دیرباز گز بوده است گز سن